O škole

Více o škole

Co se skrývá za názvem?

Jsme státní základní škola ( plníme RVP běžné základní školy, neplatí se žádné školné), a využíváme speciálních postupů a pomůcek.

Co nabízíme?

V klidném prostředí rodinné vilky ( Horní Drahovice, blízko lesa), na základě mnohaletých zkušeností ( škola funguje už od roku 1971) pomáhají speciální pedagogové dětem překonávat četná úskalí plynoucí z toho, že každé dítě je jiné, ale požadavky školy jsou pro všechny stejné.

Naše nadstandartní péče zahrnuje:
 1. individuální přístup – maximálně 12 žáků ve třídě
 2. respektování osobního tempa a potřeb dítěte
 3. speciálně pedagogickou péči
  • dětem se věnují spec. pedagogové
  • využití speciálních postupů a pomůcek
  • odborná náprava spec. poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…)
  • individuální logopedická péče
 4. relaxační a nápravná cvičení v rámci vyučování i školní družiny
 5. výuku cizího jazyka od 3. ročníku
 6. vypracování domácích úkolů ve školní družině (nižší ročníky)
 7. využívání počítačové učebny, vybavené spec. výukovými a nápravnými programy
 8. školní kroužky
 9. účast na sportovních akcích v rámci kraje

Personální obsazení

Ředitelka:
Mgr. Klára Píšová
Učitelky:
Mgr. Veronika Lakatošová
Mgr. Alena Nedbalová
Mgr. Martina Nováčková
Mgr. Kateřina Veličková
Mgr.  Ivana  Vítová
Vychovatelky:
Květoslava Masáková
Lenka Pechmanová
Vedoucí SPC:
Mgr. Dagmar Zdanovcová
logopedové : Bc.  Jiřina Benešová
                        Mgr. Marcela Čapková
                        Mgr. Hana     Václová
                        Mgr. Zuzana  Vostřelová
                        Mgr. Renata  Svozilková
                   

Kroužky

V letošním školním roce jsou v naší škole otevřeny kroužky:
 • Hravá angličtina : Mgr. Veličková Kateřina

                   je zejména pro žáky 1. a 2. ročníku - hravou formou se učí základy angličtiny, aby její povinná výuka od 3. ročníku nebyla tak obtížná.

 • Tvořivá dílna        :  Mgr. Vítová  Ivana a Mgr. Martina Nováčková

                  umožňuje dětem vyzkoušet si různé výtvarné techniky od práce s textilem, papírem až po keramiku.

           

        

Školní řád

Obsah školního řádu
 1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců
 2. Povinnosti žáků
 3. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
 4. Chování žáka
 5. Docházka do školy
 6. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem
 7. Ochrana zdraví a zdraví spolužáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 8. Vnitřní režim školy
 9. Povinnosti pedagogických pracovníků (a pracovníků pověřených výchovnou činností )
 10. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Projednán na pedagogické radě dne 28.8.2008
Mgr.Klára Píšová, ředitelka školy

Po projednání v pedagogické radě a ve školské radě vydávám

Školní řád:
 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
 2. provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
 3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

Řád školní družiny

Kontakt

Adresa:
Mozartova 7, 360 20, Karlovy Vary
Zřizovatel: magistrát města Karlovy Vary
E-mail:
zsdyslekticka.kv@seznam.cz
spc-vadyreci.kvary@seznam.cz
Telefon:
+420 353 224 241
Mobil:
+420 605 941 809

Fotogalerie Kroužek DOVEDNÉ RUCE